Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

166BC

Price:

Login to See Pricing

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Bupleurum root (chai hu)

·         Poria Sclerotium (fu ling)

·         Pinellia rhizome (zhi ban xia)

·         Chineses skullcap root (huang qin)

·         Dragon bone (fossilized bones of mam-mals) (long gu)

·         Oyster shell (mu li)

·         Jujube fruit (da zao)

·         Chinese rhubarb root & rhizome (da huang)

·         Asian ginseng root (ren shen)

·         Cinnamon twing (gui zhi)

·         Ginger fresh rhizome (sheng jiang)

Loading...