Gui Pi Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

350BC

Price:

Login to See Pricing

Ginseng & Longan Combination

Gui Pi Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Ginseng (ren shen)

·         Arillus Longan (long yan rou)

·         Radix Angelicae sinensis (dang gui)

·         Radix Astragali (huang qi)

·         Semen Ziziphi spinosae (suan zao ren)

·         Radix Polygalae (yuan zhi)

·         Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu)

·         Poria (fu ling)

·         Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang)

·         Fructus Jujubae (da zao)

·         Radix Vladimiriae (chuan mu xiang)

·         Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao)                 

Loading...