Ren Shen Yang Rong Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

354BC

Price:

Login to See Pricing

Ginseng Nutritive Combination

Ren Shen Yang Rong Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Paeoniae alba (bai shao)

·         Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang)

·         Radix Angelicae sinensis (dang gui)

·         Cortex Cinnamomi (gui xin)

·         Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle(zhi gan cao)

·         Pericarpium Citri reticulatae (chen pi)

·         Radix Ginseng (ren shen)

·         Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu)

·         Radix Astragali (huang qi)

·         Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang)

·         Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi)

·         Poria (fu ling)

·         Radix Polygalae (yuan zhi)

·         Fructus Jujubae (da zao)

Loading...