Tian Wang Bu Xin Dan Sun Ten Capsules 100's


Item #:

348BC

Price:

Login to See Pricing

Ginseng & Zizyphus Formula

Tian Wang Bu Xin Dan Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Rehmanniae (sheng di huang)

·         Radix Ginseng (ren shen)

·         Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu)

·         Semen Platycladi (bo zi ren)

·         Radix Asparagi (tian men dong)

·         Semen Ziziphi spinosae (suan zao ren)

·         Poria cum Radix Pini (fu shen)

·         Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi)

·         Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang)

·         Radix Polygalae (yuan zhi)

·         Radix Scrophulariae (xuan shen)

·         Radix Platycodonis (jie geng)

·         Radix Salviae miltiorrhizae (dan shen)

·         Radix Ophiopogonis (mai men dong)

·         Radix Angelicae sinensis (dang gui)

·         Rhizoma Coptidis (huang lian)

Loading...