Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

345BC

Price:

Login to See Pricing

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu)

·         Poria (fu ling)

·         Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang)

·         Radix Ginseng (ren shen)

·         Rhizoma Pinelliae praeparatum (zhi ban xia)

·         Radix Glyeyrrhizae (gan cao)

·         Pericarpium Citri reticulatae (chen pi)

·         Fructus Amomi (sha ren)

·         Radix Vladimiriae (chuan mu xiang)

Loading...