Xin Yi Qing Fei Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

490BC

Price:

Login to See Pricing

Magnolia Flower & Gypsum Formula

Xin Yi Qing Fei Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Scutellariae (huang qin)

·         Fructus Gardeniae (shan zhi zi)

·         Radix Ophiopogonis (mai men dong)

·         Bulbus Lilii (bai he)

·         Gypsum Fibrosum (shi gao)

·         Rhizoma Anemarrhenae (zhi mu)

·         Folium Eriobotryae (pi pa ye)

·         Flos Magnoliae (xin yi)

·         Radix Glycyrrhizae (gan cao)

·         Rhizoma Cimicifugae (sheng ma)

Loading...