Jia Wei Xiao Yao San Sun Ten Capsules 100's


Item #:

170BC

Price:

Login to See Pricing

Jia Wei Xia Yao San Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Bupleuri (chai hu)

·         Radix Angelicae sinensis (dang gui)

·         Radix Paeoniae alba (bai shao)

·         Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu)

·         Poria (fu ling)

·         Rhizoma Zingiberis preparata (wei jiang)

·         Cortex Moutan (mu dan pi)

·         Fructus Gardeniae (shan zhi zi)

·         Herba Menthae (bo he)

·         Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao)

Loading...